top of page

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamacni rad

Obchodní společnost Hasičská výzbrojna Leo, se sídlem Hluboké Mašůvky 129, 671 52, IČ: 09843612 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Znojmo, č.j. SMUZN 2294/2021 ŽIVN/Zm/4 (dále jen prodávající)

 

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákonem 
č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
- je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, 
- jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci 
(např. uplynutím životnosti),
- je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem 
kupujícího či mechanickým poškozením,
- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 
2. Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v Provozovně,  v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Záruční doba běží od odevzdání vadné věci kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží lhůta od dojití věci do místa určení. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu  určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě provozovny. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu (faktura, prodejka – dále jen záruční list) potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

3. Lhůta pro uplatnění práv


Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

 

4. Práva z odpovědnosti za vady

 

Kupující je povinen se  ihned při převzetí zboží přesvědčit, že zboží nemá zjevné vady, má vlastnosti, množství, míru i hmotnost, kterou si strany ujednaly a  v případě doručení zboží přepravní společností, ještě před podpisem řidiči přepravní služby se kupující přesvědčil,  že zásilka není poškozena a zboží uvnitř znehodnoceno. V případě poškození je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky od přepravní služby. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je povinen sepsat s řidičem protokol o škodě a neprodleně oznámit závadu na email.

Dodatečná reklamace poškození zásilky není možná.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Místem pro uplatnění reklamace je:  Hasičská výzbrojna Leo, Jevišovice 405, 671 53, Jevišovice, telefon +420 724 890 434, email.
Je-li však v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v  autorizovaném servisním středisku.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být označena viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné  kontaktní údaje kupujícího, zejména zpáteční adresa a tel. číslo. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Viz. formulář pro uplatnění reklamace. Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Prodávající má právo odmítnout přijetí 
zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 

5. Vyřízení reklamace


Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť nároky z vad se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním a nelze je tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší  vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením. 

 

6. Závěr


Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.3.2021.
Změna reklamačního řádu vyhrazena.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodni podminky

HASIČSKÁ VÝZBROJNA  LEO

 

1. Základní ustanovení


Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Právní  vztahy výslovně neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, případně předpisy souvisejícími.
Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího  www.hasicskavyzbrojnaleo.cz, a je tak splněna zákonná povinnost prodávajícího umožnit jejich archivaci a reprodukci kupujícím.

 

Prodávající na straně jedné:
HASIČSKÁ VÝZBROJNA LEO.
Leoš Pospíchal
Hluboké Mašůvky 129
67152 Hluboké Mašůvky
IČ: 09843612

Zapsaný v rejstříku Městského živnostenského úřadu ve Znojmě, č.j. SMUZN 2294/2021 ŽIVN/Zm/4.
 
Kupující na straně druhé:
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel Spotřebitelem dle §419 zák. č.89/2012 Sb. občanského zákoníku je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem  nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem dle § 420 zák. č.89/2012 Sb. občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet  a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 
Dále se pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující odesláním či předáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je Reklamační řád, že jim porozuměl a že s nimi souhlasí bez výhrad.

Vztahy  a případné spory s kupujícím, kterým je cizí státní příslušník, případně firma, podnikatel,  která má sídlo podnikání a povolení k obchodní činnosti v jiném státě než ČR, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne překlad platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy  v českém jazyce. Kupní smlouva vzniká předáním, či odesláním objednávky kupujícím a jejím doručením prodávajícímu. Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li prodávající alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“), prodávající prohlašuje že náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se neliší od běžné sazby.
Kupní smlouva je archivována dle příslušných právních předpisů a není  přístupná třetím stranám. Kupující má možnost do této smlouvy nahlédnout v sídle společnosti. Před vlastním odesláním objednávky má kupující možnost ji zkontrolovat a případně opravit. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavřené kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu. Za písemné vyjádření nesouhlasu se považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím správy svého registračního účtu na webových stránkách , kde lze provést i opravu svých osobních údajů.


2. Objednávání - uzavírání kupních smluv


Objednávat je možné následujícími variantami:
+ Prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách HASIČSKÁ VÝZBROJNA LEO 
+ Elektronickou poštou na leo.eobchod@seznam.cz.
+ Telefonicky na tel. +420 724 890 434
+ Osobně v naší provozovně: HASIČSKÁ VÝZBROJNA LEO, Jevišovice 405 (areál čerpací benzinové stanice)


Otevírací doba:
PO - PÁ 8.00-11.30  12.30-15.00
mimo pracovní dobu dle domluvy na tel.+420 724 890 434


Kupující má možnost se  před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Prodávající potvrdí  kupujícímu přijetí objednávky v textové podobě,  které zahrnuje celkové náklady na dopravu, platební podmínky, případně další upřesňující ujednání  na kontakt uvedený na objednávce prodávajícím. 

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat při objednávce atypického zboží (např. zboží na míru, potisk dle požadavku atd.) po kupujícím zálohu ve výši 100% kupní ceny zboží. Na toto zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele není možné uplatnit zákonné odstoupení od smlouvy.  V případě povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu o tomto bude kupující informován předem,  písemně v potvrzení přijetí objednávky.
Všechny ceny jsou smluvní. Aktuální ceny jsou uvedeny u jednotlivých produktů na webových stránkách. U cen uvedených na jiných médiích, či tiskovinách si prodávající vyhrazuje právo změny. Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob, nebo po dobu časově určenou. Zasláním potvrzení o přijetí objednávky je kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů. 

Práva odstoupení od smlouvy lze využít za podmínek uvedených v odstavci 6.


3. Platební podmínky


Platební podmínky, které akceptuje prodávající:
Platba v hotovosti při nákupu
Platba bezhotovostně při nákupu /bankovní kartou/
Platba na dobírku při doručení zboží
Platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury
Platba bankovním převodem – lze pouze pro organizace,  na základě písemné objednávky. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, avšak při převzetí zboží kupujícím na něho přechází nebezpečí škody na věci.


4. Dodací podmínky


Kupující si může zvolit způsob dopravy dle níže uvedených variant. O nákladech na dopravu zboží je kupující informován zasláním  potvrzení přijetí objednávky odběratelem. Osobní odběr v průběhu provozní doby na provozovně v Jevišovicích zdarma.

Přepravní služba PPL, ceny se řídí aktuálním ceníkem, dodávka běžně do 24 hodin Českou poštou, ceny se řídí aktuálním ceníkem, dodávka běžně do 24 hodin.
Kupující je povinen se přesvědčit,  ihned při převzetí zásilky, ještě před podpisem řidiči přepravní služby,  že zásilka není poškozena a zboží uvnitř znehodnoceno přepravou. V případě poškození je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky od přepravní služby. Pokud přesto takto poškozenou zásilku převezme, je povinen sepsat s řidičem protokol o škodě a neprodleně oznámit závadu na email.

Dodatečná reklamace poškození zásilky není možná.


5. Dodávka do jiné země EU


Registrace v e-shopu, objednávání,  uzavření  a potvrzení objednávky je shodný jako pro zákazníky v České republice.  Ceny jsou uvedeny v EUR. Prodávající si vyhrazuje právo nezasílat do zemí EU, včetně Slovenska na dobírku. Ceny se řídí aktuálními cenami a kupujícímu bude tato cena sdělena v potvrzení přijetí objednávky, kde  budou odběrateli zaslány i  podklady k úhradě pro platbu v EUR.  Platbu je nutné zaplatit před dodávkou na bankovní účet uvedený v potvrzení přijetí objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zásilka odeslána přepravní společností PPL (DHL) na adresu uvedenou v objednávce. Přepravce garantuje doručení zásilky do 48 hodin.


6. Odstoupení  od smlouvy


Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů. Kupující má právo odstoupit od smlouvy  ve lhůtě 14 dnů, ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 1820 odst.1 písm. f) občanského zákoníku je nedílnou součástí těchto podmínek. Kupující ho může využít, není to však jeho povinností. Po jeho doručení bude prodávajícím převzetí potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě zaslané kupujícímu prostřednictvím zprávy elektronické pošty. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Převzetí vráceného zboží
Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo к odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo předat na adrese prodávajícího: Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží. Kupující v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží a to i v případě,  že zboží nelze vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá prodávajícímu  pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo  v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud kupující odstoupí od  smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo  oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který  použil(a)  kupující pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil(a) jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátí prodávající  až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.  Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky nebo jiné bonusy, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebo jiné bonusy nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy: o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělit spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělit spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


7. Záruční podmínky


Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. 
Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz. Reklamační řád).


8. Závěr


Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2021 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek. Prodávající si 
vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovani osobnich udaju

Správce osobních údajů


Společnost HASIČSKÁ VÝZBROJNA LEO. Leoš Pospíchal, Hluboké Mašůvky 129, 67152 Hluboké Mašůvky, IČ: 09843612 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Znojmo, č.j. SMUZN 2294/2021 ŽIVN/Zm/4, dále jen „správce“.
Kontaktní údaje správce:  korespondenční adresa je HASIČSKÁ VÝZBROJNA LEO, Jevišovice 405, 67153 Jevišovice, tel:+420724890434


Správce údajů je zároveň zpracovatel.

 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování  Vašich osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, název společnosti, obce,  města,  IČ, DIČ, číslo b.ú,  fakturační, dodací nebo korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění  kupní smlouvy o dodání zboží ve smyslu čl.6 odst.1.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovány  pro fakturaci  a komunikaci při plnění práv a povinností plynoucí  ze smluvního vztahu. Dále budou osobní údaje zpracovány pro zasílání obchodních a marketingových nabídek (akce, novinky apod.), případně zaslání  ostatních  oznámení správce (např. změny prac.doby apod.) Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám v rámci EU, kteří poskytují správci daňové, účetní,  bankovní či právní služby, avšak vždy jen takovým, kteří  jsou vázáni mlčenlivostí, bankovním či profesním tajemstvím a kteří přijali pravidla pro zpracování osobních údajů v souladu s nařízením.

Doba po kterou budou osobní údaje uchovávány
Správce bude osobní údaje  uchovávat po dobu nezbytně nutnou. Údaje bude zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu  a následně  po dobu  dalších 7 let, nebude-li tento souhlas odvolán.

 

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně prostřednictvím PC v databázi ekonomického systému. Přístup k těmto údajům mají zaměstnanci správce, pokud je to nezbytné pro plnění jejich povinností. Zaměstnanci však jsou poučeni o nakládání s osobními údaji.

 

Práva zákazníka o zpracování osobních údajů
Máte právo na přístup, opravu, nebo výmaz  či omezení  zpracování  svých osobních údajů. Máte právo požadovat vysvětlení  a informace ohledně zpracování osobních údajů. Máte právo souhlas se zpracováním údajů  kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování. Souhlas můžete odvolat, či omezit prostřednictvím emailu, či písemně na korespondenční adresu správce.

Závěrečná ustanovení
Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv o ochraně osobních údajů a své údaje poskytuji dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu.

bottom of page